Łukasz Surowiec

Łukasz Surowiec (ur. w 1985 r. w Rzeszowie) jest artystą interdyscyplinarnym, rzeźbiarzem, performerem, twórcą filmów wideo, autorem akcji społecznych. Ukończył Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Universität der Künste w Berlinie. W swoich obiektach i interwencjach artystycznych Surowiec wnika i bada aktualne stosunki społeczne, podejmuje również zagadnienia historyczne i polityczne. Jego twórczość przyjmuje formę metody umożliwiającej poznanie publicznej rzeczywistości, ze zwróceniem uwagi na jednostki marginalizowane. W swojej działalności artystycznej podejmuje on aktualne kwestie społeczne, wychodząc także poza mury oficjalnych instytucji sztuki. Prace Surowca prezentowane były na indywidualnych ekspozycjach, m.in. Umierać się nikt nie boi w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie (2014), Poczekalnia w CSW Znaki Czasu (2014), Dziady w Bunkrze Sztuki w Krakowie (2013), Szwedzkie gołębie w Kalmar Konstmuseum w Kalmarze (2012) czy Nice to Meet You w Art Agenda Nova w Krakowie oraz wielokrotnie na wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, m.in. Procedures for the head/Polish Art Today w Kunsthalle Bratislava (2015), Critical Juncture podczas Kochi Muziris Biennale w Indiach (2014), East + Europe - Eastern European Contemporary Art Exhibition w City Hall Exhibition Hall w Hong Kongu (2013), Air de Pologne w De Garage w Mechelen w Belgii (2012), czy podczas 7 Berlin Biennale w Kunst Werke w Berlinie (2012).

Łukasz Surowiec (born 1985 in Rzeszów) is an interdisciplinary artist, sculptor, performer, video maker, author of social actions. He graduated from the Sculpture Department at the Academy of Fine Arts in Cracow, he studies also at the Academy of Fine Arts in Poznań and Universität der Künste in Berlin. In his projects and artistic inventions Surowiec penetrates and explores current social relations, he also deals with historical and political issues. His work takes the form of method enabling knowledge of public reality, with a special attention payed to marginalized units. In his artistic work he takes also actual social issues outside the official art institutions. Surowiec’s works were presented at the individual expositions, among others: Nobody is afraid to die, CCA Ujazdowski Castle in Warsaw (Centre for Contemporary Art) in 2014; Beggars, Bunkier Sztuki (Gallery of Contemporary Art) Cracow, 2013;  Swedish Doves, Kalmar Konstmuseum in Sweden, 2012 or Nice to Meet You w Art Agenda Nova in Cracow and frequently at group exhibitions in Poland and abroad, for instance: Procedures for the head/Polish Art Today in Kunsthalle Bratislava (2015), Critical Juncture during Kochi Muziris Biennale in India (2014), East + Europe - Eastern European Contemporary Art Exhibition in City Hall Exhibition Hall w Hong Kongu (2013), Air de Pologne in De Garage in Mechelen in Belgium (2012), or during 7th Berlin Biennale in Kunst Werke in Berlinie (2012).