DANIEL RUMIANCEW

Daniel Rumiancew

(urodzony w 1970 roku) studiował na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jest autorem performansów, filmów wideo, fotografii, instalacji i obiektów artystycznych. We wczesnych pracach zajmował się problemem tożsamości, zwłaszcza w kontekście gender (performatywością, procesualnym charakterem podmiotowości). Obecnie artysta bardziej koncentruje się na zagadnieniach społecznych i politycznych. Kładzie szczególny nacisk na kwestię marginalizowanej czy niedocenianej pracy i jej związkach z ekonomią (nieformalne formy opieki, chałupnictwo, rzemiosło etc.). Rumiancew skupia się także na praktykach i działaniach budujących społeczeństwo obywatelskie; do istotnych zagadnień w jego twórczości należy przestrzeń publiczna – czy dokładniej – odpowiedzialność za przestrzeń publiczną jaką ponoszą politycy i obywatele. Artysta mieszka i pracuje w Warszawie.

Daniel Rumiancew

(born in 1970) studied Philosophy and Sociology at the Warsaw University and Multimedia Communication at the Academy of Fine Arts in Poznań. He is an author of performances, videos, photographs, installations and art objects. In his early works he was interested in identity of the person within the context of gender (performativity of gender identity, processual nature of subjectivity). Currently, he is more focused on social and political issues. He puts special emphasis on marginalized and underestimated labor and its relation with economy (all forms of informal care or custody, cottage work, craft work). His artistic research concentrates on practises and actions, which help to create civic society. In such defined subject, one of the central issues is also a public space in terms of the responsibility of the politicians and citizens. He lives and works in Warsaw.