DOROTA WALENTYNOWICZ

Dorota Walentynowicz (ur 1977 w Gdańsku) - artystka wizualna, pracuje w obszarze fotografii, nowych mediów, instalacji i performansu. Charakterystyczną cechą jej twórczości jest ciągły proces dialektycznego sprzężenia pomiędzy technologią i naturą, teorią i praktyką, logiką i intuicyjnym poznaniem.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (fotografia, MA 2005), Uniwersytetu Gdańskiego (Filologia Klasyczna, MA 2001) i Królewskiej Akademii Sztuki w Hadze NL (Art-Science, MA 2007); laureatka licznych stypendiów (m.in. Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Holenderskiego Stypendium im. Huygensa), uczestniczka rezydencji (m.in. Kunsthalle w Krems, Museumsquartier w Wiedniu, Kunsthalle Andratx, Apollonia European Art Exchanges, Strasbourg).

Instalacje i fotografie Doroty Walentynowicz wystawiane były m. in. w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie (wystawa indywidualna 2015), na Biennale sztuki WRO we Wrocławiu, na festiwalu Transmediale w Berlinie, w Instytucie Mediów V2 w Rotterdamie, w Kunstlerhaus w Wiedniu, w Austriackim Forum Kultury w Warszawie (wystawa indywidualna 2011), w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku (wystawa indywidualna 2009), w Muzeum Fotografii w Amsterdamie, w Fundacji Stroom w Hadze (wystawa indywidualna, 2009), w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie, w Galerii Miejskiej w Gdańsku, w Galerii Lisy Ruyter w Wiedniu, w Kunstverein w Salzburgu. 

Dorota Walentynowicz brała też udział w wielu projektach w przestrzeniach publicznych. Dorota Walentynowicz jest autorką licznych publikacji z zakresu fotografii.

Zajmuje się też działalnością kuratorską i edukacyjną. Jest członkinią kolektywów artystycznych Dienstag Abend (Wiedeń), FF (Berlin), Pisze/Mówi/Robi (Gdańsk-Berlin). 

________________________________________________________________________________
 

Dorota Walentynowicz (born in 1977 in Gdańsk) - visual artist, working in the field of photography, new media, installations and performance art. A characteristic feature of her work is a continuous process of dialectical feedback between technology and nature, theory and practice, logic and intuitive cognition.

She graduated from the Academy of Fine Arts in Poznan (photography, MA, 2005), University of Gdańsk (Classical Philology, MA, 2001) and the Royal Academy of Art in The Hague NL (Art-Science, MA, 2007); she has been awarded numerous scholarships (i.a. the Scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage of Poland, the Huygens Scholarship of Netherlands) and residencies (i.a. the Kunsthalle in Krems AT, Museumsquartier in Vienna AT, Kunsthalle in Andratx S, Apollonia European Art Exchanges in Strasbourg FR).

Installations and photographs of Dorota Walentynowicz have been exhibited at many venues across Europe, i.a.. National Gallery of Art in Sopot (individual exhibition 2015),  Transmediale Festival in Berlin, V2 Institute for Media in Rotterdam, Kunstlerhaus in Vienna, WRO Biennale  in Wroclaw, Austrian Cultural Forum in Warsaw (individual exhibition 2011), Centre for Contemporary Art in Gdansk (individual exhibition 2009), Museum of Photography in

Amsterdam, Stroom Foundation in The Hague (solo exhibition, 2009), Bunkier Sztuki Gallery in Krakow,  City Gallery in Gdańsk, Lisa Ruyter Gallery in Vienna, Kunstverein in Salzburg. Dorota Walentynowicz has also participated in numerous projects in public spaces.

Dorota Walentynowicz is the author of numerous publications in the field of photography. She is also involved in curatorial and educational activities. She is a member of artistic collectives Dienstag Abend (Vienna), FF (Berlin), Pisze/Mówi/Robi (Gdańsk-Berlin).

autor zdjęcia: Vasilis Flouris