MAŁGORZATA GOŁĘBIEWSKA

Małgorzata Gołębiewska

Art historian, curator and co-ordinator of exhibitions, Works in co-operation with the East Art Foundation. She worked as an assistant at the Starmarch Gallery in Krakow (1997-2002), curator of Art agenda Nova in Krakow and the journal Video Now. Works to promote the most interesting phenomena in young Polish art which refer to contemporary realities, new media art, and conceptual art. Recipient of the Honoris Gratia award from the President of the City of Krakow for service in the field of culture and the arts (2007), silver statuette "Patron of Culture in Kraków" for the most interesting form and effectiveness of sponsorship (2010) and a diploma of the Ministry of Culture and National Heritage for popularizing Polish contemporary art and the promotion of young artists (2011). She was a member of the working group assosiated with preparation of the strategy for promotion of Krakow for the years 2015-2016. Along with Marcin Gołębiewski is  the progenitors and artistic director of the ArtBoom Festival (2009-2015) presenting art in public space and Cracow Gallery Weekend KRAKERS.

Małgorzata Gołębiewska

Historyk sztuki, kurator i koordynator wystaw. Współpracownik Fundacji Wschód Sztuki. Pracowała jako asystentka Galerii Starmach w Krakowie (1997-2002),  kurator Art Agendy Nova w Krakowie oraz przeglądu „Video Now”. Zajmuje się promocją najciekawszych zjawisk młodej sztuki polskiej, odnoszących się do współczesnej rzeczywistości, sztuki nowych mediów, sztuki konceptualnej. Uhonorowana odznaką Honoris gratia przez Prezydenta Miasta Krakowa za zasługi w dziedzinie kultury i sztuki (2007). Odznaczona przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką „Honoris Gratia” w uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców (2007), srebrną statuetką „Mecenas Kultury Krakowa” za najciekawszą formę i efektywność mecenatu (2010) oraz dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za popularyzację polskiej sztuki współczesnej oraz promocję młodych artystów (2011). Była członkinią grupy roboczej ds. przygotowywania Strategii Promocji Krakowa na lata 2015-2016. Wraz z Marcinem Gołębiewskim jest pomysłodawczynią i dyrektorką artystyczną festiwalu ArtBoom (2009-2015) prezentującego sztukę  w przestrzeni publicznej oraz Cracow Gallery Weekend KRAKERS.